MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 19

时间真的很好,让痛的不再痛了,让放不下的放下了,一切我都看清了。只是偶尔还是会不小心发呆,不小心想起,不小心泪流满面。但我已经能接受这个事实了,你已经和时间一起都过去了。 shí jiān zhēn de hěn hǎo, ràng tòng de bù zài tòng le, ràng fàng bù xià de fàng xià le, [...]