HOA VĂN GIAO TIẾP BÀI 3: CÁCH SỬ DỤNG 如今 và 现在 TRONG TIẾNG HOA

 In HOA VĂN GIAO TIẾP

Trong tiếng hoa, 如今 và 现在 đều có nghĩa là “bây giờ”. Nhưng đôi lúc cách sử dụng lại khác nhau.

1. 如今 được dùng trong văn viết, 现在 được dùng trong văn viết cả văn nói. 现在 chỉ khoảng thời gian dài, cũng có thể chỉ khoảng thời gian ngắn, nhưng 如今 chỉ dùng để biểu thị khoảng thời gian dài.

a. 他现在情况怎么样?= 他如今情况怎么样?

Bây giờ tình hình của cậu ấy ra sao?

b. 如今去邮局寄信的人越来越少了 = 现在去邮局寄信的人越来越少了。

Bây giờ càng ngày càng ít người đi bưu điện gửi thư.

2. 现在 còn có thể dùng để chỉ thời gian, tức là “ngay lúc này”, 如今không có cách sử dụng này.

a. Bây giờ mấy giờ rồi?

    现在几点了?

     Không được nói 如今几点了?

b. Bây giờ mọi người đóng sách lại, chúng ta bắt đầu viết chính tả.

    现在请大家合上书,我们开始听写。

    Không được nói 如今请大家合上书,我们开始听写。

c. Bây giờ bạn đi đâu thế?

    现在你去哪儿?

     Không được nói 如今你去哪儿?

3. Cụm từ 事到如今 có nghĩa là “việc đến nước này, việc đến lúc này”, trong tiếng Hoa không có cụm từ 事到现在

VD: Việc đến nước này rồi, mình không thể không nói bạn biết chuyện này.

事到如今,我不得不告诉你这件事。

Không được nói 事到现在,我不得不告诉你这件事。

Recent Posts

Leave a Comment

Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt