HOA VĂN GIAO TIẾP BÀI 11: NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG MẪU CÂU“不但…而且…” TRONG TIẾNG HOA

Trong tiếng hoa, cụm từ  “不但...而且...” thường được dịch là “không những...mà còn...”, nó được sử dụng giống như tiếng việt. Nhưng nhiều người vẫn hay nhầm lẫn vị trí “不但” trong câu.

1. Khi trong câu chỉ có 1 chủ ngữ, 不但 sẽ đứng sau chủ ngữ, vế sau 而且 thường hay có chữ 还 đi theo sau.

            a. 她不但会打网球,而且会打篮球。

                 Cô ấy không những biết chơi quần vợt, mà còn biết chơi bóng rỗ.

             b. 我不但想学英语,而且想学汉语。

                Mình không những muốn học tiếng anh, mà còn muốn học tiếng hoa.

            c. 天气预报说明天不但有雨,而且刮风。

                  Dự báo thời tiết nói, ngày mai  không những có mưa, mà còn thổi gió nữa.

2. Khi trong câu chỉ có 2 chủ ngữ, 不但 sẽ đứng trước chủ ngữ, vế sau thường hay có chữ 也 đi theo sau chủ ngữ thứ 2.

            a. 不但他会书法,而且他妹妹会书法。

                 Không những cậu ấy biết thư pháp, mà em gái cậu ấy cũng biết nữa. (chủ ngữ 1: CẬU ẤY, chủ ngữ 2: EM GÁI CẬU ẤY)

             b. 天气预报说,不但明天有雨,而且连续三天后会有雨。

                 Dự báo thời tiết nói, không những ngày mai có mưa, mà liên tiếp 3 ngày sau cũng sẽ có mưa. (chủ ngữ 1: NGÀY MAI, chủ ngữ 2: 3 NGÀY SAU)

              c. 这个晚会不但我想参加,而且我女朋友想参加。

                  Buổi dạ hội này, không những mình muốn tham gia, mà bạn gái mình cũng muốn tham gia. (chủ ngữ 1: MÌNH, chủ ngữ 2: BẠN GÁI MÌNH)

Recent Posts

Leave a Comment