MỖI NGÀY MỘT CẬU TIẾNG HOA BÀI 13

你可以用笑容改变别人,但不要让别人改变了你的笑容。

Nǐ kě yǐ yòng xiào róng gǎi biàn bié rén, dàn bú yào rang bié rén gǎi biàn le nǐ de xiào róng.

Bạn có thể dùng nụ cười thay đổi người khác, nhưng đừng để người khác thay đổi nụ cười của bạn.

Recent Posts

Leave a Comment