MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 2

 In MỖI NGÀY MỘT TỪ

幸福不是用来炫耀的, 也不是用来比较的,而是用来感受的

xìng fú bù shì yòng lái xuàn yào de, yě bù shì yòng lái bǐ jiào de, ér shì yòng lái gǎn shòu de.

Hạnh phúc không phải dùng để khoe khoang, cũng không dùng để so sánh, mà là dùng để cảm nhận.

Recent Posts

Leave a Comment

Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt