MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 22

了解别人的立场是一种尊重。

原谅别人的过错是一种气度。

肯定自己的优点是一种自信。

修正自己的缺点是一种成长。

Liǎo jiě bié rén de lì chǎng shì yì  zhǒng zūn zhòng

Yuán liàng bié rén de guò cuò shì yì  zhǒng qì dù

Kěn ding zì jǐ de yōu diǎn shì yì zhǒng zì xìn

Xiū zhèng zì jǐ de quē diǎn shì yì zhǒng chéng zhǎng

Hiểu được lập trường của người khác là sự tôn trọng

Tha thứ cho lỗi lầm của người khác là sự rộng lượng

Khẳng định ưu điểm của mình là sự tự tin

Sửa đổi khuyết điểm của mình là sự trưởng thành

Recent Posts

Leave a Comment