MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 7

 In MỖI NGÀY MỘT TỪ

多希望有一天我们变回陌生,然后和你重新认识一遍。

duō xī wàng yǒu yī tiān wǒ men biàn huí mò sheng, rán hòu hé nǐ chóng xīn rèn shì yī biàn.

Ước gì một ngày nào đó chúng ta trở thành người xa lạ, sau đó làm quen lại từ đầu.

 

MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 7

Recent Posts

Leave a Comment

Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt