Load More

MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 21

背叛伤害不了你,能伤害你的是你的太在乎。 分手伤害不了你,能伤害你的是回忆。 无疾而终的恋情伤害不了你,能伤害你的是希望。 你总以为是感情伤害了你, 其实伤害你的人永远是自己。 Bèi pàn shāng hài bù liǎo nǐ, néng shāng hài nǐ de shì nǐ de tài zài hū Fēn shǒu shāng hài bù liǎo nǐ, [...]

MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 19

时间真的很好,让痛的不再痛了,让放不下的放下了,一切我都看清了。只是偶尔还是会不小心发呆,不小心想起,不小心泪流满面。但我已经能接受这个事实了,你已经和时间一起都过去了。 shí jiān zhēn de hěn hǎo, ràng tòng de bù zài tòng le, ràng fàng bù xià de fàng xià le, [...]

1 2 3
page 1 of 3